Clinical genetics

  • Arrhythmia risk and β-blocker therapy in pregnant women with long QT syndrome
    Kohei Ishibashi, Takeshi Aiba, Chizuko Kamiya, Aya Miyazaki, Heima Sakaguchi, Mitsuru Wada, Ikutaro Nakajima, Koji Miyamoto, Hideo Okamura, Takashi Noda, Toshifumi Yamauchi, Hideki Itoh, Seiko Ohno, Hideki Motomura, Yoshiharu Ogawa, Hiroko Goto, Takaomi Minami, Nobue Yagihara, Hiroshi Watanabe, Kanae Hasegawa, Akihiro Terasawa, Hitoshi Mikami, Kayo Ogino, Yukiko Nakano, Sato Imashiro, Yosuke Fukushima, Yoshimitsu Tsuzuki, Koko Asakura, Jun Yoshimatsu, Isao Shiraishi, Shiro Kamakura, Yoshihiro Miyamoto, Satoshi Yasuda, Takashi Akasaka, Minoru Horie, Wataru Shimizu, Kengo Kusano