Clinical genetics

  • Genotype–phenotype correlations in Marfan syndrome
    Benjamin J Landis, Gruschen R Veldtman, Stephanie M Ware
  • Association between mutation status and left ventricular reverse remodelling in dilated cardiomyopathy
    Matteo Dal Ferro, Davide Stolfo, Alessandro Altinier, Marta Gigli, Martina Perrieri, Federica Ramani, Giulia Barbati, Alberto Pivetta, Francesca Brun, Lorenzo Monserrat, Mauro Giacca, Luisa Mestroni, Marco Merlo, Gianfranco Sinagra
  • Arrhythmia risk and β-blocker therapy in pregnant women with long QT syndrome
    Kohei Ishibashi, Takeshi Aiba, Chizuko Kamiya, Aya Miyazaki, Heima Sakaguchi, Mitsuru Wada, Ikutaro Nakajima, Koji Miyamoto, Hideo Okamura, Takashi Noda, Toshifumi Yamauchi, Hideki Itoh, Seiko Ohno, Hideki Motomura, Yoshiharu Ogawa, Hiroko Goto, Takaomi Minami, Nobue Yagihara, Hiroshi Watanabe, Kanae Hasegawa, Akihiro Terasawa, Hitoshi Mikami, Kayo Ogino, Yukiko Nakano, Sato Imashiro, Yosuke Fukushima, Yoshimitsu Tsuzuki, Koko Asakura, Jun Yoshimatsu, Isao Shiraishi, Shiro Kamakura, Yoshihiro Miyamoto, Satoshi Yasuda, Takashi Akasaka, Minoru Horie, Wataru Shimizu, Kengo Kusano