Table of contents

March 2019 - Volume 105 - 5

Heartbeat

Editorials

Review

Valvular heart disease

Arrhythmias and sudden death

Aortic and vascular disease

  • Original research article: B-type natriuretic peptide in patients with asymptomatic severe aortic stenosisEditor's Choice (7 December, 2018) Free
    Kenji Nakatsuma, Tomohiko Taniguchi, Takeshi Morimoto, Hiroki Shiomi, Kenji Ando, Norio Kanamori, Koichiro Murata, Takeshi Kitai, Yuichi Kawase, Chisato Izumi, Makoto Miyake, Hirokazu Mitsuoka, Masashi Kato, Yutaka Hirano, Shintaro Matsuda, Tsukasa Inada, Kazuya Nagao, Hiroshi Mabuchi, Yasuyo Takeuchi, Keiichiro Yamane, Mamoru Toyofuku, Mitsuru Ishii, Eri Minamino-Muta, Takao Kato, Moriaki Inoko, Tomoyuki Ikeda, Akihiro Komasa, Katsuhisa Ishii, Kozo Hotta, Nobuya Higashitani, Yoshihiro Kato, Yasutaka Inuzuka, Chiyo Maeda, Toshikazu Jinnai, Yuko Morikami, Naritatsu Saito, Kenji Minatoya, Takeshi Kimura

Special populations

Cardiac risk factors and prevention

Coronary artery disease

Image challenges