Table of contents

July 2024 - Volume 110 - 14

Review

Cardiac risk factors and prevention

Heart failure and cardiomyopathies

  • Original research: Machine learning-based detection of sleep-disordered breathing in hypertrophic cardiomyopathy (8 April, 2024)
    Keitaro Akita, Shigetaka Kageyama, Sayumi Suzuki, Kazuto Ohno, Masamitsu Kamakura, Ryuzo Nawada, Chiei Takanaka, Yasushi Wakabayashi, Takahiro Kanda, Kei Tawarahara, Masahiro Mutoh, Masaki Matsunaga, Satoru Suwa, Yasuyo Takeuchi, Hiroki Sakamoto, Hideki Saito, Kazusa Hayashi, Nobuyuki Wakahara, Kyoko Unno, Takenori Ikoma, Ryota Sato, Keisuke Iguchi, Terumori Satoh, Makoto Sano, Kenichiro Suwa, Yoshihisa Naruse, Hayato Ohtani, Masao Saotome, Yuichiro Maekawa

Education in Heart

Image challenge