Online First

January 19, 2019

January 15, 2019

January 12, 2019

December 31, 2018

December 28, 2018

December 12, 2018

December 11, 2018

December 07, 2018

  • Aortic and vascular disease
    B-type natriuretic peptide in patients with asymptomatic severe aortic stenosis
    Kenji Nakatsuma, Tomohiko Taniguchi, Takeshi Morimoto, Hiroki Shiomi, Kenji Ando, Norio Kanamori, Koichiro Murata, Takeshi Kitai, Yuichi Kawase, Chisato Izumi, Makoto Miyake, Hirokazu Mitsuoka, Masashi Kato, Yutaka Hirano, Shintaro Matsuda, Tsukasa Inada, Kazuya Nagao, Hiroshi Mabuchi, Yasuyo Takeuchi, Keiichiro Yamane, Mamoru Toyofuku, Mitsuru Ishii, Eri Minamino-Muta, Takao Kato, Moriaki Inoko, Tomoyuki Ikeda, Akihiro Komasa, Katsuhisa Ishii, Kozo Hotta, Nobuya Higashitani, Yoshihiro Kato, Yasutaka Inuzuka, Chiyo Maeda, Toshikazu Jinnai, Yuko Morikami, Naritatsu Saito, Kenji Minatoya, Takeshi Kimura on behalf of the CURRENT AS Registry Investigators

December 04, 2018

November 27, 2018

November 23, 2018

November 22, 2018

November 19, 2018

November 15, 2018

November 10, 2018

October 31, 2018

October 30, 2018

Pages