early repolarisation syndrome

  • Long-term prognosis of patients with J-wave syndrome
    Tsukasa Kamakura, Tetsuji Shinohara, Kenji Yodogawa, Nobuyuki Murakoshi, Hiroshi Morita, Naohiko Takahashi, Yasuya Inden, Wataru Shimizu, Akihiko Nogami, Minoru Horie, Takeshi Aiba, Kengo Kusano