Editor's choice

B-type natriuretic peptide in patients with asymptomatic severe aortic stenosis

Kenji Nakatsuma, Tomohiko Taniguchi, Takeshi Morimoto, Hiroki Shiomi, Kenji Ando, Norio Kanamori, Koichiro Murata, Takeshi Kitai, Yuichi Kawase, Chisato Izumi, Makoto Miyake, Hirokazu Mitsuoka, Masashi Kato, Yutaka Hirano, Shintaro Matsuda, Tsukasa Inada, Kazuya Nagao, Hiroshi Mabuchi, Yasuyo Takeuchi, Keiichiro Yamane, Mamoru Toyofuku, Mitsuru Ishii, Eri Minamino-Muta, Takao Kato, Moriaki Inoko, Tomoyuki Ikeda, Akihiro Komasa, Katsuhisa Ishii, Kozo Hotta, Nobuya Higashitani, Yoshihiro Kato, Yasutaka Inuzuka, Chiyo Maeda, Toshikazu Jinnai, Yuko Morikami, Naritatsu Saito, Kenji Minatoya, Takeshi Kimura

10.1136/heartjnl-2018-313746

December 7, 2018

Familial clustering of bicuspid aortic valve and its relationship with aortic dilation in first-degree relatives

Laura Galian-Gay, Amelia Carro Hevia, Gisela Teixido-Turà, José Rodríguez Palomares, Laura Gutiérrez-Moreno, Giuliana Maldonado, María Teresa Gonzàlez-Alujas, Augusto Sao-Aviles, Pastora Gallego, Francisco Calvo-Iglesias, Javier Bermejo, Juan Robledo-Carmona, Violeta Sánchez, Daniel Saura, Teresa Sevilla, Sergio Burillo-Sanz, Andrea Guala, David Garcia-Dorado, Arturo Evangelista, On behalf of the BICUSPID investigators, Chiara Granato, Mireya Castro, Elisa Blanco, Candelas Pérez Del villar, Ana González Mansilla, Teresa Mombiela, Raquel Prieto, Maria Eugenia Vázquez, M Angeles Espinosa, Raquel Yotti, Isabel Rodríguez-Bailón, Adriana Rodríguez Chaverri, Juan Francisco Delgado Jiménez, Beatriz García-Aranda

10.1136/heartjnl-2018-313802

October 15, 2018